Cele statutowe

     

Fundacja AFN została powołana w celach:

1. niesienia pomocy bezpańskim, chorym i pokrzywdzonym zwierzętom,
2. wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt,
3. udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
4. ochrony środowiska i ochrony zwierząt.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą:

1. niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i pokrzywdzonym poprzez umieszczanie ich w istniejących schroniskach i azylach dla bezdomnych zwierząt,
2. prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej,
3. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,
4. finansowanie leczenia bezdomnych zwierząt – w tym realizowanie programu sterylizacji i kastracji,
5. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną,
6. upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
7. wspieranie istniejących organizacji związanych z opieką nad zwierzętami i ochroną środowiska naturalnego,
8. organizowanie i wspieranie akcji propagandowych i edukacyjnych związanych z ochroną zwierząt, a szczególności propagujących adopcje bezdomnych zwierząt,
9. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym,
10. wspieranie prac naukowo-badawczych,
11. współpracę z policją oraz strażą miejską.


Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska